google-site-verification: google6d6c2a361e561194.html
top of page

 SINGAPORE 

ไบโอโพลิส

โครงการ

กรณีศึกษา

Biopolis ที่ one-north เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของ JTC เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ในฐานะกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปของสิงคโปร์ ในฐานะศูนย์กลางการวิจัยชั้นนำสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เป็นที่ตั้งของสถาบันและองค์กรวิจัยด้านชีวการแพทย์ชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของการวิจัยและพัฒนา (R&D) ทั้งหมดของวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

โครงการเรียกร้องให้ building inspections ดำเนินการโดยใช้โดรนและ AI to detect and ระบุตำแหน่งที่แน่นอนของfaç

รายละเอียดโครงการ

ไบโอโพลิส สิงคโปร์

H3 Zoom.AI รูปภาพที่สร้าง

bottom of page